นิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกิจการ

รายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกิจการประจำเดือน เป็นข้อมูลจากการรับจดทะเบียนเลิกของนิติบุคคลทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (1) เลขทะเบียนนิติบุคคล (2) ชื่อนิติบุคคล (ไทย) (3) วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง (4) ทุนจดทะเบียน (บาท) (5) วัตถุประสงค์ (รหัสวัตถุประสงค์และรายละเอียด) (6) ที่ตั้งสานักงานใหญ่

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองข้อมูลธุรกิจ
* อีเมลผู้ติดต่อ document@dbd.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ประมวลผลเเละวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://bdex.dbd.go.th/opendata
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 เมษายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 เมษายน 2567